Category Archives: Symfony

Symfony Setup

Installation

https://symfony.com/doc/2.7/setup.html

By Composer:

Start PHP server